ผลงานวิทยาลัย

เกียรติประวัติของสถานศึกษา

1. รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมสุขภาพจิต

– การได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดย

2. รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร

– รางวัลโครงการส่งเสริมศักยภาพวิชาชีพ “วันครู” ประจำปี 2560 โดยเทศบาลเมืองศรีราชา

3. รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

– รางวัลโครงการส่งเสริมศักยภาพวิชาชีพ “วันครู” ประจำปี 2560 โดยเทศบาลเมืองศรีราชา

4. รางวัลและผลงานของ ผู้เรียน

– ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วังน้ำเย็น” โดยเทศบาลเมืองสระแก้ว  ปี พ.ศ. 2559 ได้แก่

  • รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
  • รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานสุขศึกษา
  • รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
  • รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ
  • รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดย

– รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี