ทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

ปรัชญา  “ความรู้คู่คุณธรรม”

วิสัยทัศน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

“วิทยลัยอาชีวศึษาศรีรชา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและสถานประกอบการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี ผลิตคนดีมีจิตสาธารณะ ภายใต้การบริหารจัดการตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐”

พันธกิจ

๑. สรรหและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดกาของสถานศึกษาตมนโยบายหน่วยงนตนสังกัดและหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๒. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. จัดหาสื่อการเรียนการสอน และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ค่านิยม ของเทศบาลเมืองศรีราชา ประกอบด้วย

ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

 1. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
 2. สร้างการมีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไตย
 3. รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
 4. ใช้ทรัพยากรต่างๆด้วยความคุ้มค่าเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

บริการประชาชนเป็นเลิศ

 1. มีจิตสำนึกบริการด้วยวาจายิ้มแย้มแจ่มใส โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 2. มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและเพื่อนร่วมงาน
 3. มุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
 4. บริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อความสำเร็จขององค์กร

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 1. รู้รักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
 2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น เสียสละ อุทิศตนเพื่อราชการ
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรตลอดเวลา
 4. น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต