ติดต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

SRIRACHA VOCATIONAL COLLEGE

เลขที่ 5/10 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ติดกับ ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.ศรีราชา)
TEL : 038-325506 FAX : 038-325506
E-mail : info@src.ac.th