"ข่าวสำหรับครูและบุคลากร"

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ

วันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V – NET)

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด

อ่านต่อ

นิเทศก์การสอน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ