"ข่าวประชาสัมพันธ์"

รายงานตัวนักเรียน ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ

การแข่งขันวิชาการและ ทักษะวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

อ่านต่อ

นิเทศก์ฝึกงานนักศึกษา ปวช. ๓ ครั้งที่ ๒

ประจำเดือนมกราคม

อ่านต่อ

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การทดสอบ V-NET ระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ (MBAC)

อ่านต่อ

งานแนะแนว

วันที่ ๒๔ มกราคม พศ ๒๕๖๓ คุณครูและนักเรียนร่วมงาน “เปิดบ้านแนะแนว” ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

อ่านต่อ