"กิจกรรมวิทยาลัย"

วันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะครูและนักเรียนร่วมกันถ่ายรูปวันคริสต์มาส ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

ประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

อ่านต่อ

โครงการอบรมอาสาสมัคร พิพักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะครูและนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2,3 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2 เข้าร่วมอบรมโครงก

อ่านต่อ

โครงการ “วัยเรียน วัยใส ข้ามถนนปลอดภัย รู้วินัยจราจร”

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จราจร ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร และวินัยในการขับขี่ กับคณะคุณครู นักศึกษา ณ หอประชุม วิทย

อ่านต่อ