เกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา โดย นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรี เมืองศรีราชา มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อรองรับตลาดแรงงานในท้องถิ่น เนื่องจากศรีราชาเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และตอบสนองพระราชาบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาชลบุรี เริ่มเปิดสอนใน ปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยการ รวม 3 สาขางาน ได้แก่ สาขางานการขาย สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลเข้าเรียน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ฟุตบอลเพื่อการอาชีพ) และในปีการศึกษา 2555 ได้เปิดสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม เพิ่มอีก 1 สาขา

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ เลขที่ 5/10 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ติดกับ ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.ศรีราชา) โดยอาคารหลังใหม่ 5 ชั้น ที่เป็นที่ทำการใหม่ดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง ของรัฐบาล