โครงการอบรมอาสาสมัคร พิพักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะครูและนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2,3 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2 เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมอาสาสมัคร พิพักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยวิทยากรจากพุทธสมาคมแห่งชาติ และพันโทสุธี สุขสากล