โครงการอบรมวิจัย

เชิญวิทยากรมาอบรมวิจัยให้นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563