โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

คณะครูและนักเรียนร่วมกันเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563