โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อบรมในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand ๔.๐”
ณ โรงแรมทองสมบูรณ์คลับ ต. ปากช่อง อ. ปากช่อง จ. นครศรีธรรมราช
ภาพบรรยากาศการอบรม
คณะครูแบ่งกลุ่ม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อระดมความคิดในการวางแผนแก้ไขปัญหาในการสอน
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา
ดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง EGAT Learning Center, Lam Takong
ต.คลองไผ่ อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมภายใน
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง EGAT Learning Center, Lam Takong
ต.คลองไผ่ อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา