โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน” วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2563