โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นางพัชนี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่เปิดนักเรียน
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยจากไส้เดือนแก่นักเรียน
คณะผู้บริหาร และคณะคุณครูถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร