สัมมนาติดตาม นิเทศนักเรียนฝึกงาน ครั้งที่ ๒

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ปวช. ๓ และนักศึกษา ปวส. ๒
คุณครูและนักเรียนสาขาการตลาด
คุณครูและนักเรียนสาขาการบัญชี
คุณครูและนักเรียนสาขาการโรงแรม
คุณครูและนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ