สัมภาษณ์นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑ เพื่อเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา

วันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓