สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

นักเรียนนำผลงานเข้าร่วมแข่งขันในวันวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงศักยภาพในการทำงานเป็นทีม วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563