สอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓