รายงานตัวนักเรียน ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาควบคุม และดูแลการจัดเตรียมสถานที่เพื่อพร้อมรับรายงานตัวนักเรียน
จุดที่ ๑ ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกเอกสารพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร
นักเรียนรับบัตรคิวหลังจากกรอกเอกสาร
จุดที่ ๒ พนักงานธุรการตรวจสอบหลักฐานนักเรียน
จุดที่ ๓ สัมภาษณ์
บรรยากาศการสัมภาษณ์
จุดที่ ๔ ชำระเงิน
จุดที่ ๕ จัดห้องเรียน สาขาวิชา
จุดที่ ๖ รับชุดนักเรียน ณ อาคาร ๒ ชั้นที่ ๓
เสร็จสิ้นขั้นตอนการรับรายงานตัวนักเรียน