ภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาวอาภาพร วิเศษ คุณครูผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหาร