พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒