ประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย