ธรรมะสว่างใจ เชื่อมสายใยสีฟ้า-ขาว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดกิจกรรม “ธรรมะสว่างใจ เชื่อมสายใยสีฟ้า-ขาว”  ประจำปี 2560 ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและให้เขาวชนได้รับประโยชน์จากการเข้าค่ายอบรม เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และความสามัคคี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข และเพิื่อให้เยาวชนนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วัดศรีมหาราชาฯ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี