ช่วงเวลาของการนิเทศภาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป เป็นช่วงเวลาของการนิเทศภายใน ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการนิเทศ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป