คำสั่งวิทยาลัยฯ 60-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งวิทยาลัยฯ 60-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ได้กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน พ.ศ. 2560

เพื่อให้การดำเนิกนารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ดังนี้