ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V – NET)

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีการทดสอบ V-NET ระดับ ปวช. ๓ ในวันเสาร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ และระดับ ปวส . ๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓