กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนปวช.๑

วันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ลูกเสือ รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น.
คณะคุณครูรับรายงานตัวลูกเสือ
ลูกเสือเตรียมสัมภาระเข้าที่พัก