กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะคุณครูที่ได้รับเกียรติบัตรคุณครูดีเด่นถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีราชา
คณะครูที่ได้รับยศ ประดับบ่า ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีราชา
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาร่วมยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล
คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา