การแข่งขันวิชาการและ ทักษะวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

นางสาวชมพูนุช ช่วยบุญมี นางสาวจันทภา เจริญสุข นางสาวณัฐพร เธียรวัฒนานักศึกษาระดับ ปวส.๒ และคุณครูผู้ฝึกซ้อมนางสาวศศิพรรณ พิทักษ์สินธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
นายศุภกร นิตยผล นักเรียน ปวช.๒ และครูผู้ฝึกซ้อม นายพรรษา จุดาบุตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาววนิดา สวนศรี นักเรียน ปวช. ๒ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รายการแข่งขันทักษะวิชาการบัญชี
นายทินกร แสนศรีจันทร์ นักเรียน ปวช.๑ และคุณครูผู้ฝึกซ้อมนางสาวอาภาพร วิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์
นายนันทวุฒิ มานักฆ้อง นักเรียน ปวช.๑ และครูผู้ฝึกซ้อมนางกมลธร จุดาบุตร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน รายการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์
นายสิงหราช กาเบอร์ นักเรียน ปวช. ๒ ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์
นายอัฐชัย ประยูรคล้าย นักเรียน ปวช.๒ ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวชนิดาภา วรรณสิงห์ นักเรียนปวช.๒ และคุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอาภาพร วิเศษ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รายการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์
นายกิตติศักดิ์ พรทวีชัยโชค นักเรียนปวช.๓ ได้รับรางวัลเกียติบัตรเหรียญทอง รายการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์
นักเรียนปวช.๑ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน รายการแข่งขันทักษะวิชาการโรงแรม