การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563