การนิเทศภายใน 2560

การนิเทศภายใน 2560

ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เป็นช่วงดำเนินการนิเทศภายใน ขอให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติการนิเทศภายใน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป