การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การทดสอบ V-NET ระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ (MBAC)