กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี นำกองทุนมาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน โดยขอความร่วมมือบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน ในการลงมติเพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆให้อยู่ในหลักของประชาธิปไตย วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563