โครงการรายวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 

๑. ชื่อโครงการ : รายวิชาชีพครู
๒. ชื่อหลักสูตร : รายวิชาชีพครู
๓. หลักการและเหตุผล

          ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชาที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพครู เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางอันเดียวกัน จึงกำหนดให้มีการปรับปรุงการรับรองคุณวุฒิ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูใหม่ โดยต้องผ่านการเรียนรายวิชาที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู จำนวน ๑๘ หน่วยกิตใน ๖ หมวดวิชา
          นักศึกษา วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศิษย์เก่าและบุคคลผู้สนใจทั่วไปที่ไม่ได้เรียนคณะศึกษาศาสตร์เป็นจำนวนมาก มีความสนใจต้องการที่จะเรียนรายวิชาชีพครู เพื่อให้การประกอบอาชีพครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันพึงเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคล จึงเห็นสมควรมีหลักสูตรรายวิชาชีพครู เพื่อรับรองหลักเกณฑ์ของทางคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) และตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนคณะศึกษาศาสตร์ อันเป็นการปรับกระบวนทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่จะเป็นปัจจัยเอื้ออันสำคัญที่จะใช้ในการศึกษาพัฒนาบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในด้านอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
๕. วัตถุประสงค์
          ๕.๑ เพื่อถ่ายทอดวิชาชีพครูแก่พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป
          ๕.๒ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการครูกำหนด
          ๕.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์ ได้เรียนเสริมรายวิชาชีพครู
          ๕.๔ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ที่ไม่เคยเรียนจากคณะศึกษาศาสตร์มาก่อนได้เลือก
ประกอบวิชาชีพครูมากขึ้น
๖. เป้าหมาย
          ๖.๑ นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
          ๖.๒ ศิษย์เก่าที่จบปริญญาไปแล้ว แต่ไม่ได้จบจากคณะศึกษาศาสตร์
          ๖.๓ ผู้สนใจทั่วไปได้โอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูทั้งภายในและภายนอกวิทยา
เขตสิรินธรราชวิทยาลัย ฯ
๗. สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
๘. กำหนดการเปิดสอน : เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป
๙. วิธีดำเนินการ
          ๙.๑ ประชุมคณาจารย์ หารือ เตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางดำเนินงาน
          ๙.๒ สำรวจความต้องการของนักศึกษาที่จะเรียนรายวิชาชีพครู
          ๙.๓ มอบหมายให้อนุกรรมการจัดทำโครงการเพื่อดำเนินการ
          ๙.๔ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
          ๙.๕ รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ที่ไม่ได้เรียนคณะศึกษาศาสตร์
          ๙.๖ จัดทำตารางสอน ตามตารางปกติ วัดผลประเมินผลตามนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
          ๙.๗ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ลำดับขั้น ความหมาย จุดลำดับขั้น
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐
B+ ดีมาก (Very good) ๓.๕
B ดี (Good) ๓.๐
C+ ค่อนข้างดี (Above average) ๒.๕
C พอใช้ (Average) ๒.๐
D+ อ่อน (Below average) ๑.๕
D อ่อนมาก (Poor) ๑.๐
F ตก (Fail) ๐.๐

๑๐. หลักสูตร
          ๑๐.๑ รายวิชาชีพครูบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
๔๑๒ - ๑๐๐๑ พื้นฐานการศึกษา ๒ (๒ - ๐ - ๔)
๔๑๒ - ๓๑๐๑ หลักการศึกษา ๒ (๒ - ๐ - ๔)
๔๑๒ - ๓๒๐๔ จิตวิทยาการศึกษา ๒ (๒ - ๐ - ๔)
๔๑๒ - ๔๒๐๓ วิธีสอนวิชาเฉพาะ ๓ (๓ - ๐ - ๖)
๔๑๒ - ๔๕๐๑ การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ ๓ (๓- ๐ - ๖)
๔๑๒ - ๓๖๐๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๒ (๒ - ๐ - ๔)
๔๑๒ - ๔๘๐๑ การฝึกสอน ๔ (__ __ __)
รวม ๑๘
          ๑๐.๒ รายวิชาชีพครูเลือก
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาชีพครูเลือกที่คณะได้เปิดให้มีการลงทะเบียนรวม ๘ หน่วยกิต มีรายวิชาดังนี้

วิชา รหัส วิชา รหัส
ปรัชญาการศึกษา ๒(๒-๐-๔) ๑๒๑ - ๓๗๐๒ คุณธรรมสำหรับครู ๒(๒-๐-๔) ๔๑๒ - ๓๔๐๑
ระเบียบวิธีวิจัย ๒(๒-๐-๔) ๔๑๒ - ๔๙๐๑ พัฒนาการหลักสูตร ๒(๒-๐-๔) ๔๑๒ - ๔๗๐๖
โรงเรียนชุมชน ๒(๒-๐-๔) ๔๓๑ - ๓๓๒๖ 

          ๑๐.๓ สังเขปรายวิชา
                    พื้นฐานการศึกษา ๔๑๒ - ๑๐๐๑ 
                    (Fundamental Education) ๒ (๒ - ๐ - ๔)
          ขอบข่าย ความหมายและจุดมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานการศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาของไทย ประวัติการศึกษาของไทยโดยย่อ แผนการศึกษาของชาติฉบับปัจจุบันกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารการศึกษาของไทยเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของไทยกับต่างประเทศ
          หลักการศึกษา ๔๑๒ - ๓๑๐๑ 
          (Principle of Education) ๒ (๒ - ๐ - ๔)
ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของไทย หลักการศึกษาของพระพุทธศาสนา ความสอดคล้องของหลักการศึกษาของฝ่ายโลกกับฝ่ายพระพุทธศาสนา
          วิธีสอนวิชาเฉพาะ ๔๑๒ - ๔๒๐๓ 
          (Method of Teaching Specific Subjects) ๓ (๓ - ๐ - ๖)
หลักสูตร และความมุ่งหมายของวิชาที่ตรงกับวิชาเฉพาะของผู้เรียน การวิเคราะห์หลักสูตร การเตรียมการสอน การบันทึกการสอน การทำโครงการสอน การจัดบทเรียน การวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่จะสอน การทำใบงานหรือแผนภูมิ ความก้าวหน้า การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ การสาธิต การควบคุม การวิเคราะห์ เทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ ศึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวิชาเฉพาะของผู้เรียน
          จิตวิทยาการศึกษา ๔๑๒ - ๓๒๐๔ 
          (Educational Psychology) ๒ (๒ - ๐ - ๔)
ความหมายและพัฒนาการทางจิตวิทยา แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆที่นำมาใช้ในการศึกษา เชาว์ปัญญาและความถนัด การเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ การจูงใจในชั้นเรียน การนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการเรียนการสอน และสำรวจผลการวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษาในประเทศไทยด้วย
          การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ ๔๑๒ - ๔๕๐๑ 
          (Evaluation and Test Construction) ๓ (๓ - ๐ - ๖)
ความหมาย บทบาท หลักการ รูปแบบ การวางแผนและวิธีการในการประเมินผล การสร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผลและนำผลการประเมินไปใช้สร้างแบบทดสอบ การวิเคราะห์หลักสูตรการสร้างคำถาม แบบเรียงความ แบบจับคู่ แบบถูกผิด แบบเลือกและแบบอื่นๆ
          เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๔๑๒ - ๓๖๐๑ 
          (Educational Technology and Innovation) ๒ (๒ - ๐ - ๔)
ความหมายและคุณค่า ประเภทของโสตทัศน์วัสดุทางการศึกษา การเลือก การแสวงหา การสร้าง การใช้ การเก็บรักษาอุปกรณ์ทางการศึกษา การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนการสอน
          การฝึกสอน ๔๑๒ - ๔๘๐๑ 
          (Teaching Practice) ๔ (__ __ __)
การเตรียมตัวเพื่อฝึกสอน เช่น การปฐมนิเทศการฝึกสอน การทำโครงการสอน แผนการสอน บันทึกการสอน เป็นต้น สังเกตการสอน ฝึกการเป็นครูช่วยสอน การฝึกสอนในโรงเรียนโดยได้รับนิเทศจากอาจารย์นิเทศ การสำรวจและหาวิธีแก้ปัญหา การสัมมนาระหว่างและภายหลังจากการฝึกสอน การประเมินผลการฝึกสอน
          ปรัชญาการศึกษา ๑๒๑ - ๓๗๐๒ 
          (Philosophy of Education) ๒ (๒ - ๐ - ๔)
ความหมายและเป้าหมายของปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของนักการศึกษาที่ควรรู้ หลักการเรียนรู้ วิธีการสอนและปลูกฝังนิสัยที่ดีและการสร้างสรรค์มนุษย์ที่ดีในสังคม การทดสอบการประเมินผล การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
          คุณธรรมสำหรับครู ๔๑๒ - ๓๔๐๑ 
          (Virtues for Teachers) ๒ (๒ - ๐ - ๔)
วิเคราะห์ อภิปรายค่านิยม คุณธรรม บุคลิกภาพและการพัฒนาตนของครู ศึกษาจากบุคคลผู้เป็นแบบอย่างด้านความงาม การวิเคราะห์งานและบทบาทของครู
          พัฒนาการหลักสูตร ๔๑๒ - ๔๗๐๖ 
          (Cirriculum Development) ๒ (๒ - ๐ - ๔)
ความมุ่งหมาย แนวคิด ประเภทหรือชนิดของหลักสูตร หลักสูตรของสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ การบริหารหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างและความมุ่งหมายของหลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะวิธีการปรับปรุงส่งเสริมหลักสูตรการศาสนศึกษา
          ระเบียบวิธีวิจัย ๔๑๒ - ๔๙๐๑ 
          (Research Methodology) ๒ (๒ - ๐ - ๔)
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยแบบต่างๆ เพื่อให้รู้ถึงหลักการของการวิจัย เช่น การสุ่มตัวอย่าง การเก็บและการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูลที่ค้นพบและการสรุปผลของงานวิจัยและการนำเอางานวิจัยมาใช้ปรับปรุงการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม
          โรงเรียนชุมชน ๔๓๑ - ๓๓๒๖
          (Community School) ๒ (๒ - ๐ - ๔)
หลักการ วิธีการและความหมายของโรงเรียนชุมชน การสำรวจปัญหาและความต้องการทางการศึกษา การจัดหลักสูตรและกิจกรรม การใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการศึกษา การจัดสถานที่เรียนและการบริหารบุคลากร บทบาทของพระพุทธศาสนากับการศึกษาชุมชน
๑๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
          ๑๑.๑ เป็นนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นศาสนศาสตร์ปีที่ ๓ 
          ๑๑.๒ บุคคลภายนอก ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม. ๖ ขึ้นไป
๑๒. ระบบการศึกษา
          ๑๒.๑ เป็นการศึกษาภาคปกติในระบบหน่วยกิต แบบทวิภาค โดยใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี
          ๑๒.๒ ระบบการเรียนการสอนที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม การประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
          ๑๒.๓ ผู้เรียนจะต้องออกฝึกสอนในรายวิชาการฝึกสอนในสถานศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์กำหนดให้ ภายใต้ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย โดยการควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์การฝึกสอน
๑๓. ระเวลาการศึกษา
          ใช้เวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ หรือ ๑ ปีการศึกษา
          หมายเหตุ : ถ้ามีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ แต่เมื่อรวมเวลาการศึกษาแล้วต้องไม่ต่ำกว่าระยะเวลาการศึกษาในภาคปกติ
๑๔. การลงทะเบียน / แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
๔๑๒-๑๐๐๑
๑๒๑-๓๗๐๒
๔๑๒-๓๑๐๑
๔๑๒-๓๒๐๔
๔๑๒-๔๙๐๑
พื้นฐานการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา
หลักการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย ๒๒ ๔๑๒-๔๕๐๑

๔๑๒-๓๔๐๑
๔๑๒-๔๒๐๓
๔๑๒-๔๗๐๖
๔๑๒-๔๘๐๑
๔๑๒-๓๖๐๑ การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ
คุณธรรมสำหรับครู
วิธีสอนวิชาเฉพาะ
พัฒนาการหลักสูตร
การฝึกสอน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๓


รวม ๑๐ รวม ๑๖

๑๕. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
           นักศึกษาต้องเรียนวิชาต่างๆครบตามข้อกำหนดของหลักสูตรภายในระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ในการศึกษาภาคปกติ เกณฑ์การวัดผลและสำเร็จการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและทางคณะศึกษาศาสตร์จะออกหลักฐานการศึกษา
ให้เป็นใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
๑๖. อาจารย์ผู้สอน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ
๑ พระครูปรีชาธรรมวิธาน ศน.บ., M.A. (Philosophy) 
๒ พระครูสุนทรธรรมโสภณ พธ.บ., ศษ.ม. (การศึกษาต่อเนื่อง) 
๓ ดร.วันไชย์ กิ่งแก้ว พธ.บ., M.A., Ph.D.(Sanskrit) 
๔ ดร.ชิดชงค์ นันทนาเนตร กศ.บ. M.A., Ph.D., Ed.D.(Adult and Continuing Education) 
๕ รศ.สมใจ ฤทธิสนธิ กศ.บ., กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
๖ ดร. ประสก มนุญญวงศ์ กศ.บ.,M.Ed., Ph.D. (Psychology) 
๗ นายนรา โสติสงฆ์ ศน.บ., น.บ., M.A. (Public Administration) 
๘ นายสิทธิพล พงษ์เก่า พ.ม., ศษ.บ. (การประถม,มัธยม) 
๙ นายสุริวัตร จันทร์โสภา ศน.บ., M.A. (Philosophy) 
๑๐ นายมานพ นักการเรียน ศษ.บ., ศน.บ., ศน.ม. (ปรัชญา) 

๑๗. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
๑๘. แหล่งบริการวิชาการและค้นคว้า
          ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
มีหนังสือและวารสารในสาขาวิชาการศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้องโดยประมาณ ดังนี้
          ๑๘.๑ หนังสือ ๑. ภาษาไทย จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม
๒. ภาษาอังกฤษ จำนวน ๕๐๐ เล่ม
๑๘.๒ วารสาร ๑. ภาษาไทย จำนวน ๕๔๐ เล่ม
๒. ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๕๐ เล่ม
๑๙. งบประมาณ
          - เอกสารประกอบการสอน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
          - สมุดกิจกรรมรายงาน เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท
                    - อื่น ๆ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
๒๐. การบริหารโครงการ
ที่ปรึกษา
๑. พระราชมุนี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานที่ปรึกษา
๒. ดร.ปรีชา เจียมรวมวงศ์ รองประธาน 
๓. รศ.สมใจ ฤทธิสนธิ กรรมการ
๔. ผศ.ลดาวัลย์ นุตสติ กรรมการ
๕. นายประสก มนุญญวงศ์ กรรมการ
๖. ดร.วันไชย์ กิ่งแก้ว กรรมการ
๗. นายอนุพันธ์ อภิชยานุภาพ กรรมการ
๘. นายเจริญ จันทร์มุ่ย กรรมการ
๙. นายสิทธิพล พงษ์เก่า กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
๑. พระครูวิบูลศีลโสภิต รองอธิการบดีวิทยาเขต ประธานกรรมการ
๒. พระครูปรีชาธรรมวิธาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ รองประธานกรรมการ
๓. นายสุริวัตร จันทร์โสภา ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
๔. นายมานพ นักการเรียน หัวหน้าสาขาวิชาพื้นฐาน กรรมการ
๕. นายนรา โสติสงฆ์ หัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๖ พระครูสุนทรธรรมโสภณ หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. ดร.วันไชย์ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาพุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่ ๑๓๖/๒๕๔๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการรายวิชาชีพครู
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
--------------------------------------------
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดชุดวิชา "วิชาชีพครู" โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการครูและได้ดำเนินโครงการรายวิชาชีพครู เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษา จึงสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการ ให้มีอำนาจกำกับดูแลโครงการด้านบริหารงานทั่วไป และบริหารวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนของคณะกรรมการที่ปรึกษา ให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารงาน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทั้งสองชุด ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามนโยบาย มติ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือคณะศึกษาศาสตร์
อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๒๗ (๔) และ (๗) ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ ๖๙ / ๒๕๔๒ (ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๒ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๒) จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่ปรากฏท้ายนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวแล้ว
คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานที่ปรึกษา
๒. ดร.ปรีชา เจียมรวมวงศ์ เป็นรองประธานที่ปรึกษา
๓. ผศ.ลดาวัลย์ นุตสติ เป็นรองประธานที่ปรึกษา
๔. รศ.สมใจ ฤทธิสนธิ เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๕. นายประสก มนุญญวงศ์ เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๖. นายอนุพันธ์ อภิชยานุภาพ เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๗. ดร.วันไชย์ กิ่งแก้ว เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๘. นายเจริญ จันทร์มุ่ย เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๙. ดร.ชิดชงค์ นันทนาเนตร เป็นกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร
๑. รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นรองประธานกรรมการ
๓. ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการ
๔. พระมหาสุวรณ์ จันขอนแก่น เป็นกรรมการ
๕. นายสิทธิพล พงษ์เก่า เป็นกรรมการ
๖. หัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๗. หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓


(พระธรรมปัญญาจารย์)
อธิการบดี

คำสั่ง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
ที่ ๑๑ / ๒๕๔๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรายวิชาชีพครู
*************************************
เพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๖ / ๒๕๔๓ และคำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ที่ ๑๑ / ๒๕๔๓ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามท้ายคำสั่งนี้ เป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรายวิชาชีพครู ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานที่ปรึกษา
๒. ดร.ปรีชา เจียมรวมวงศ์ เป็นรองประธานที่ปรึกษา
๓. ผศ.ลดาวัลย์ นุตสติ เป็นรองประธานที่ปรึกษา
๔. รศ.สมใจ ฤทธิสนธิ เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๕. ดร. ประสก มนุญญวงศ์ เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๖. นายอนุพันธ์ อภิชยานุภาพ เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๗. ดร.วันไชย์ กิ่งแก้ว เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๘. นายเจริญ จันทร์มุ่ย เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๙. ดร.ชิดชงค์ นันทนาเนตร เป็นกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร
๑. รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นรองประธานกรรมการ
๓. ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการ
๔. พระมหาสุขพล ปุณฺณสุโข เป็นกรรมการ 
๕. นายสิทธิพล พงษ์เก่า เป็นกรรมการ
๖. หัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
๗. หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. อำนวยการกิจการของหลักสูตรและให้คำปรึกษาเพื่อให้งานของหลักสูตรการศึกษา
รายวิชาชีพครู ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายดำเนินการและวิชาการ
๑. พระครูปรีชาธรรมวิธาน หัวหน้า
๒. ดร.วันไชย์ กิ่งแก้ว เลขานุการ
๓. นายมานพ นักการเรียน ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษารายวิชาชีพครู
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๒. จัดเตรียมเอกสาร / ประชาสัมพันธ์ในการเปิดหลักสูตรการศึกษารายวิชาชีพครู
๓. จัดหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร / ข้อบังคับและระเบียบต่างๆของ
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
ฝ่ายธุรการ - สารบรรณ
พระยงยุทธ จิตฺตปญฺโญ 
มีหน้าที่ ๑. ดูแลรับผิดชอบ แก้ไขงานในฝ่าย ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
๒. จัดพิมพ์ / เตรียมเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษารายวิชาชีพครู
๓. ประสานงานเอกสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
๔. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายห้องสมุด
นายวิญญู กินะเสน
มีหน้าที่ ๑. ดูแลรับผิดชอบแก้ไขงานในฝ่าย ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
๒. จัดหนังสือและบริการให้ยืม-รับคืนหนังสือแก่นักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. บริการเครื่องถ่ายเอกสาร บริการหนังสือจองและหนังสือสำรอง
๔. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายกิจเกษม สุขเหลือง
มีหน้าที่ ๑. ดูแลรับผิดชอบแก้ไขงานในฝ่ายไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
๒. จัดหาน้ำดื่มน้ำใช้
๓. ทำความสะอาดสถานที่
๔. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล
นายสุวรณ์ จันขอนแก่น
มีหน้าที่ ๑. ดูแลรับผิดชอบ แก้ไขงานในฝ่าย ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
๒. จัดทำระเบียนประวัตินักศึกษาแต่ละรุ่น
๓. จัดเก็บผลการประเมินผล รวมรวมผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละรุ่น
๔. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษาของนักศึกษา
๕. จัดทำเอกสารรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละรุ่นส่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๖. รับผิดชอบเรื่องเวลาปฏิบัติงาน
คณะกรรมการนิเทศการฝึกสอน
1. พระครูปรีชาธรรมวิธาน
2. พระครูสุนทรธรรมโสภณ
3. นายประสก มนุญญวงศ์
4. นายสิทธิพล พงษ์เก่า
5. ดร.วันไชย์ กิ่งแก้ว
6. นายมานพ นักการเรียน
มีหน้าที่ ๑. ดูแลรับผิดชอบ แก้ไขงานในฝ่ายไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
๒. ให้การนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรายวิชาชีพครูที่ออกไปฝึกประสบการณ์
๓. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายการเงิน
๑. นายมาโนช มาละการ หัวหน้า
๒. นายมนต์ชัย ทองสม ผู้ช่วย
มีหน้าที่ ๑. ดูแลรับผิดชอบแก้ไขงานในฝ่ายไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
๒. จัดรับลงทะเบียนนักศึกษา
๓. ดูแลรักษาเงินค่าบำรุง ค่าหน่วยกิตและอื่นๆให้เป็นไปตามระเบียบ
๔. จัดทำฎีกาเบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ตลอดหลักสูตรการศึกษารายวิชาชีพครู
๕. จัดทำเอกสารรายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษา
รายวิชาชีพครู
ฝ่ายรับสมัคร
๑. ดร.วันไชย์ กิ่งแก้ว หัวหน้า
๒. นายมานพ นักการเรียน ผู้ช่วย
๓. นายมาโนช มาละการ ผู้ช่วย
มีหน้าที่ ๑. รับสมัครนักศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓


(พระครูวิบูลศีลโสภิต)
รองอธิการบดี