Home arrow News arrow ข่าว arrow โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน
โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน   Print  E-mail 

วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีเปิดโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ อุทยานธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓


 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน ให้คติข้อคิดเกี่ยวกับสื่อว่า ให้มี ให้ถูกต้อง ให้มาก และให้ก้าวหน้า


พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑโฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถวายรายงาน

 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนพร้อมกันที่ ณ ศูนย์อุทยานธรรม  ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  มีจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๙ รูป/คน ประกอบไปด้วย ๙ วิทยาเขต ดังนี้
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาปชาบดีเถรีราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย

๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ดังนี้
- วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

๑ ห้องเรียน ดังนี้
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ห้องเรียนศรีษะเกศ

๑ หน่วยงาน
-   หน่วยงานครูพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศูนย์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่อุทยานธรรม  ตำบลน้ำบ่อหลวง

ศูนย์อุทยานธรรมเป็นศูนย์ฝึกอบรมและเผยแผ่ธรรมของมูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๓  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่    ถนนคันคลอง ชลประทาน (หลังโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม)  ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ศูนย์อุทยานธรรมริเริ่มก่อสร้างโดยนางสาวรพรรณ  สุจริตวณิช ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปริญญาโท รุ่นที่ ๑ คณะศาสนาและปรัชญา สาขา พุทธศาสตร์ศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะเผยแผ่ธรรมโดยการทำศูนย์ฝึกอบรม

 

        หลังจากทำบุญเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๔๓ มูลนิธิฯ ก็เริ่มเผยแผ่ธรรม  โดยการจัดอบรมวิปัสสนาเฉลิมพระเกียรติขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงวันพ่อต้นเดือนธันวาคม  ๒๕๔๓  และจัดอีกเรื่อยๆ  ในครั้งต่อๆ  มา  อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ด้านศีลธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านทางวิทยุกองทัพอากาศ คลื่น AM ที่ ๑๓๒๓  MHz

 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร์เป็นกิจกรรมเผยแผ่ธรรมอีกโครงการหนึ่ง ของศูนย์อุทยานธรรม ซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการมูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม โครงการนี้เริ่มดำเนินการ เมื่อปีพ. ศ. ๒๕๔๔ ด้วยจิตสำนึกที่อยากให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการมาอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนี้ ทางมูลนิธิ ิอยากตอบแทนด้วยการมีส่วนในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นบุตรหลานของชาวบ้านในชุมชนนั้นซึ่งเป็นเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ทุกคน ให้มีความรู้คู่ คุณธรรม ประจวบกับ เยาวชนในท้องถิ่นค่อนข้างยากจนเป็นส่วนใหญ่และด้อยโอกาสในหลายด้าน ถ้าเทียบ กับเยาวชนในเมือง มูลนิธิฯจึงเปิดโครงการศูนย์ ์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร์ขึ้น

 

ในปี พ . ศ. ๒๕๔๘ นี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดท่าโป่ง และโรงเรียนบ้านห้วยส้ม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓- ๖ จำนวน ราว ๑๐๐ คน มาเรียนทุกวันเสาร์ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เปิดสอนตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายนศกนี้โดยสอนทั้งจริยธรรม พุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ และศิลปะเป็นการสอนฟรี และได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ด้วยในปีนี้มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร (คณาจารย์และนักศึกษา) จากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษาบางส่วนจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มาช่วยสอนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทุกกิจกรรม

 
 

 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “สื่อ มมร ก้าวหน้า พัฒนาสู่ความเป็นสากล


 

ความเห็น

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น

Powered by AkoComment 1.0 beta 2


สงวนลิขสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
๒๖ หมู่ ๗ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: ๐-๒๔๒๙-๑๖๖๓, ๐-๒๔๒๙-๑๗๑๙ โทรสาร : ๐-๒๔๒๙-๑๒๔๑, ๐-๒๔๒๙-๑๗๑๙