ทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

ปรัชญา  “ความรู้คู่คุณธรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision)  สร้างอาชีพ สร้างงาน สืบสานภูมิปัญญา ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลิตคนดี-
รับใช้สังคม งามเหมาะสมวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียน

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณธรรม คุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
 2. พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี วิชาชีพและการกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 3. พัฒนาองค์กรให้มีภาพลักษณ์โดดเด่นด้านเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพปัจจุบัน
 5. พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก

ค่านิยม ของเทศบาลเมืองศรีราชา ประกอบด้วย

ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

 1. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
 2. สร้างการมีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไตย
 3. รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
 4. ใช้ทรัพยากรต่างๆด้วยความคุ้มค่าเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

บริการประชาชนเป็นเลิศ

 1. มีจิตสำนึกบริการด้วยวาจายิ้มแย้มแจ่มใส โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 2. มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและเพื่อนร่วมงาน
 3. มุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
 4. บริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อความสำเร็จขององค์กร

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 1. รู้รักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
 2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น เสียสละ อุทิศตนเพื่อราชการ
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรตลอดเวลา
 4. น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต