"ประกาศ"

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID 19

NEW NORMAL ระหว่างเปิดภาคเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปี 2563

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ภาคปกติ)– สาขาวิชาการบัญชี– สาขาวิชาการตลาด– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ– สาขาวิชาการโรงแรม ระดั

อ่านต่อ

เตรียมสอบ

นักเรียนเตียมตัวสอบปลายภาค 1/2562

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร บริหาร และคณะ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

ยินดีต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร บริหาร และคณะ เยี่ยมชมวิทยาลัยอาขีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

การนิเทศภายใน 2560

การนิเทศภายใน 2560 ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เป็นช่วงดำเนินการนิเทศภายใน ขอให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติการนิเทศภายใน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเ

อ่านต่อ