"ข่าวสำหรับนักเรียน"

รายงานตัวนักเรียน ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

มหกรรมกีฬาไทย

วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก

อ่านต่อ

รายงานตัวนักเรียน ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ

การแข่งขันวิชาการและ ทักษะวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

อ่านต่อ

สัมภาษณ์นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑ เพื่อเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา

วันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ