"ข่าวสำหรับนักเรียน"

สัมภาษณ์นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑ เพื่อเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา

วันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ติว V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๕ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

วันที่ ๒ มกราคม – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

สอบกลางภาค ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ