"ข่าวสำหรับครูและบุคลากร"

คำสั่งวิทยาลัยฯ 47-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งวิทยาลัยฯ 47-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

กำหนดการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กำหนดการการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กำหนดเวลการรับการประเมิน และผู้ประเมิน ดังนี้

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 43/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทสมาคม

คำสั่งวิทยาลัยฯ 43/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทสมาคมประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ