"ข่าวประชาสัมพันธ์"

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนปวช.๑

วันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ

รายงานตัวนักเรียน ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ

การแข่งขันวิชาการและ ทักษะวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

อ่านต่อ

นิเทศก์ฝึกงานนักศึกษา ปวช. ๓ ครั้งที่ ๒

ประจำเดือนมกราคม

อ่านต่อ