โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพและพัฒนาชุมชน

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ.2563