เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปี 2563

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ภาคปกติ)
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาการโรงแรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส (ภาคปกติ)
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาการโรงแรม

จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
ที่ห้องธุรการ ตึก 1 ชั้น 2
### ไม่เว้นวันหยุดราชการ ###
โทร 038-325506