สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 15-18 สิงหาคม 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีาชา จัดกิจกรรมสัมปาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่  15-18 สิงหาคม 2560