NEW NORMAL ระหว่างเปิดภาคเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา(26/06/2020)
  ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ภาคปกติ)- สาขาวิชาการบัญชี- สาขาวิชาการตลาด- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ- สาขาวิชาการโรงแรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส (ภาคปกติ)- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ- สาขาวิชาการโรงแรมจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563ที่ห้องธุรการ ตึก 1 ชั้น 2### ไม่เว้นวันหยุดราชการ ###โทร 038-325506(24/01/2020)
  นักเรียนเตียมตัวสอบปลายภาค 1/2562(17/09/2019)

ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมวิทยาลัย :

ข่าว คำสั่ง สำหรับครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ

ข่าวสำหรับนักเรียน